International School of Helsingborg

I Helsingborg finns ett flertal gymnasieskolor, som drivs av såväl privata aktörer som av kommunen. Fyra av de kommunala gymnasierna är nu sammanslagna till en skolenhet, som går under namnet Skolstaden. I denna ingår Tycho Braheskolan, Nicolaiskolan, Olympiaskolan och International School of Helsingborg. Samtliga skolor inom enheten ligger i stadsdelen Olympia.

ISH

ISH, international School of Helsingborg, är en skola med en tydlig internationell profil. Läroplanen följer inte bara den svenska läraplanen, utan även den läroplan som utarbetats inom ramen för International Baccalaureate-programmet. Denna läroplan är inriktad på barn från tre års ålder och uppåt. Första delen av programmet kallas Primary Years Program, och upp till tolv års ålder. Till skillnad från den vanliga läroplanen tar PYP också stor hänsyn till vad som händer utanför skolan.

Mycket av undervisningen i PYP centreras kring sex frågor, som mänskligheten har ställt sig sedan tidernas begynnelse. Dessa frågor är de följande:

  • Vilka är vi?
  • Var befinner vi oss, i tid och rum?
  • Hur kan och bör vi uttrycka oss?
  • Hur fungerar världen omkring oss?
  • Hur bör vi organisera oss?
  • Hur ska vi kunna dela planeten med andra människor och med andra varelser?

Programmet avslutas med en utställning, där eleverna redovisar en frågeställning som de har arbetat med under en längre period. Eleverna arbetar med en mångvetenskaplig fråga, och presenterar sina förslag till lösningar på ett konkret problem. Fokus ligger på att ta eget ansvar för sitt lärande.

Efter PYP kommer MYP, vilket står för Middle Years Program. Denna omfattar undervisningen upp till 16 års ålder. Undervisningen utgår från fem temata, som kommer igen i samtliga ämnen som undervisas i. Dessa temata är inlärning, fysisk och psykisk hälsa, miljö, kreativitet och det civila samhället. Alla dessa perspektiv integreras i undervisningen. Betygen som sätts följer International Baccalaureate-skalan, som går från 1 till 7. Fokus ligger på att förbereda eleverna på gymnasiestudier på IB-programmet.